• Naujienlaiškis
 • Parama neįgaliesiems

  Finansinė pagalba teikiama neįgaliesiems, kurie atitinka šias sąlygas

  Neįgaliesiems studentams teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės

  • specialiesiems poreikiams tenkinti kas mėnesį skiriama 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka, 60,00 eurų (nuo 2017 m. sausio 1 d.)
  • studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti už kiekvieną semestrą skiriama 3,2 LR Vyriausybės nustatyto minimalaus gyvenimo lygio dydžio tikslinė išmoka 121,60 eurų (studijuojantiems iš dalies Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamose arba nefinansuojamose vietose)

  Prašymų formos:

  Prašymai dėl tikslinės išmokos ir finansinės pagalbos neįgaliesiems teikiami Vilniaus dailės akademijos socialinės rūpybos skyriui per 5 kalendorines dienas nuo kiekvieno semestro pradžios. Prie prašymo skirti finansinę paramą pridedama neįgaliojo pažymėjimo kopija ir pažyma apie studijas.

  Socialinės rūpybos skyriaus vedėjas Kazys Klimašauskas
  Maironio g. 6, 121 kab., Vilnius

  kazys.klimasauskas@vda.lt
  Tel. (8
  5) 2105430
  Mob. 8 686 10039


  Tikslinė išmoka neįgaliesiems studentams studijuojantiems aukštosiose mokyklose

  Nuo 2012 m. balandžio 30 d. Valstybinis studijų fondas kartu su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis (tarp jų ir Vilniaus dailės akademija) įgyvendina projektą „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“ Nr. VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001. Neįgaliems studentams kas mėnesį yra skiriama tikslinė išmoka 152 eurai. 

  Valstybinis studijų fondas informuoja, kad studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būidu, jungiantis prie Fondo interneto svetainės http://vsf.lrv.lt/ ir pasirinkus Elektronines paslaugas spaudžia Tikslinė išmoka. Studentas nukreipiamas į Fondo Stipendijų ir finansinės paramos informacinę sistemą (IS „PARAMA"), autorizuojasi prisijungdamas su savo banko prisijungimo duomenimis ir pildo prašymo formą, kuri sistemoje pavadinta „Tikslinė išmoka, 2017 m. Pavasario semestras". Pildymas pavasario semestrui - nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d.

  Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 dienos. Papildomo priemimo metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai Prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 iki 16 d.  per IS „Parama".

  Pagal Aprašo 8 p. aukštoji mokykla per 2 darbo dienas nuo Fondo prašymo pateikti duomenis gavimo dienos privalo pateikti Fondui duomenis apie Prašymus pateikusių studentų studijas

  Tikslinė išmoka teikiama neįgaliesiems studentams, kurie atitinka šias sąlygas

  • Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje
  • Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį
  • Aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šios tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos): 
   • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą
   • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą
   • pagal laipsnio nesuteikiančią studijų programą
   • trečiojoje pakopoje (doktorantūroje)
  • Neturi akademinių skolų pagal studijuojamą studijų programą ir (arba) aukštosios mokyklos nustatyta tvarka skirtų nuobaudų.

  Tikslines išmokas gali gauti VISŲ aukštųjų mokyklų studentai, nepriklausomai nuo to, ar jų aukštoji mokykla yra projekto partnerė. Tikslinės išmokos yra skiriamos vienam semestrui (įskaitant atostogų laikotarpį). Norėdami gauti tikslinę išmoką studentai aukštosios mokyklos nustatyta tvarka ir terminais privalo pateikti:

  Tikslinei išmokai gauti reikalingi dokumentai

  Gavusios aukščiau paminėtus studentų dokumentus aukštosios mokyklos sudaro studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos, sąrašus. Į sąrašus neįrašomi studentai, netinkamai pateikę prašymą ir/ar dokumentus. Sąrašus aukštosios mokyklos turi pateikti fondui ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo naujo semestro pradžios.

  Jei studentas prašymą skirti tikslinę išmoką pateikia praleidęs aukštosios mokyklos nustatytą terminą arba po to, kai aukštoji mokykla patvirtina studentų, kuriems skiriamos tikslinės išmokos sąrašą , tokį prašymą aukštoji mokykla priima, išnagrinėja ir, jei studentas atitinka tikslinių išmokų skyrimo kriterijus, jį įtraukia į papildomą studentų, kuriems skiriama tikslinė išmoka, sąrašą. Papildomą sąrašą aukštoji mokykla teikia Fondui kiekvieną mėnesį iki 15-tos to mėnesio dienos (jei aukštoji mokykla prašymų negauna, sąrašo neteikia). Papildomame sąraše įrašytiems studentams tikslinė išmoka skiriama ne nuo semestro pradžios, o nuo to mėnesio, kada aukštoji mokykla Papildomą sąrašą pateikia Fondui.

  Tikslinė išmoka turi būti panaudota studijų reikmėms (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti). Prireikus, Valstybinis studijų fondas gali paprašyti dokumentų, įrodančių, kad tikslinė išmoka buvo panaudota (prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti).

  Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas

  • Studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos
  • Studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas
  • Studentui mirus.

  Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas, jei pasikeičia darbingumo lygis (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis) arba studentas įgyja akademinių skolų ar nuobaudų aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

  Plačiau apie tikslinę išmoką neįgaliesiems studentams rasite Valstybinio studijų fondo tinklalapyje.