• Naujienlaiškis
 • Pratęsiamas priėmimas į papildomą DAILĖS krypties meno DOKTORANTŪROS vietą

  Pratęsiamas priėmimas į papildomą dailės krypties meno doktorantūros vietą, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis. Prašymai dalyvauti priimami iki rugsėjo 26 d. 17 val.

  Projektas (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

  Tematika
  „Menininko žinojimo būdai ir sistemos: nelingvistinė kalba, materialus mąstymas, žemėlapiavimas ir ekspozicija“

  Vadovai
  doc. dr. Vytautas Michelkevičius ir prof. Artūras Raila.

  Ši konkursinė doktorantūros vieta kviečia teikti pasiūlymus menininkus, kuriems būtų aktualu per savo meninę praktiką apmąstyti patį meninį tyrimą ir jo problemas:

  a)    Kaip ir kokias žinias sukuria menininkas atlikdamas tyrimą per praktiką;
  b)    Kiek pajėgus žemėlapiavimas būti tiek tyrimo metodu, tiek meno praktikos rezultatu;
  c)    Kokiais būdais menininkas gali integraliai pristatyti savo tyrimą ir praktiką, kad toks pristatymas (pvz. ekspozicija) būtų relevanti tiek meniniam, tiek moksliniam kontekstui.

  Plačiau apie tematiką.

  Priėmimos datos ir terminai

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija rugsėjo 19–26 d., 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiems rugsėjo 27 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius
  Kviečiamųjų į dailės doktorantūrą sąrašo skelbimas rugsėjo 27 d., 16 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas rugsėjo 28–30 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į dailės doktorantūros  studijas
  sąrašo skelbimas ​(VDA, Malūnų g. 3, Vilnius)
  rugsėjo 30 d., 16 val.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Magistro baigiamojo darbo (projekto) pažymys, portfolio (duomenų pateikimas, atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raida) įvertinimas, meno projekto aprašo įvertinimas, pokalbio įvertinimas.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš magistro baigiamojo darbo (projekto) (Mdp), portfolio (Prt), kūrybinės meno projekto dalies aprašo (Kda), tiriamosios meno projekto dalies aprašo (Tda) bei pokalbio (Pk) pažymių sumos.

  Ʃ - konkursinis balas
  Ʃ = 0,1Mdp + 0,4Prt + 0,15Kda + 0,15Tda + 0,2Pk

  Konkursinio balo sandara

  Doktorantūros komisija išnagrinėja stojančiųjų dokumentus, pripažintų menininkų rekomendacijas, pretendento studijų magistratūroje rezultatus, portfolio, meno projekto aprašą. Stojantysis į meno doktorantūrą dalyvauja konkurse, kuris susideda iš: 1) kūrybinės dalies pristatymo (portfolio įvertinimas); 2) planuojamo rengti meno projekto aprašo pateikimo ir pokalbio. Jeigu po kūrybinės dalies pristatymo komisija nusprendžia, kad kūrybinės dalies meninis lygis yra nepakankamas, stojantysis tolimesniame konkurse nedalyvauja. Pokalbio metu stojantieji žodžiu ir raštu pristato Doktorantūros komisijai numatomą meno projektą – jo kūrybinę ir tiriamąją dalį. Kandidatai suformuluoja būsimojo kūrybinio ir tiriamojo darbo temą, išdėsto numatomas veiklos kryptis, pristato iki tol vykusią kūrybinę veiklą, reikšmingiausius kūrybinius laimėjimus. Portfolio, meno projekto aprašas, teorinis referatas ir pokalbis vertinamas Doktorantūros komisijos taikant dešimtbalę sistemą. Balų suma ir baigiamojo darbo pažymys sudaro konkursinį balą. Surinkus vienodą balų skaičių, atsižvelgiama į specialybės katedros pateiktas kandidatų rekomendacijas.

  Reikalingi dokumentai

  Prašymas Rektoriaus vardu. Prašyme būtina nurodyti tematiką. 
  • Diplomo ir jo priedo kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.
  • Dviejų pripažintų menininkų rekomendacijos (2016 m.)
  • Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymas (atspausdintas ir skaitmeninis variantas)
  Meno projekto kūrybinės ir tiriamosios dalių aprašymas (apie 4000 žodžių) bei trumpa anotacija anglų kalba (apie 150 žodžių). Atspausdintas ir skaitmeninis variantas
  • Portfolio (atsiliepimai spaudoje, kūrybinės veiklos raidą atspindinčių kūrinių fotografijos)
  • Paso 33 puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Stojimo įmokos kvitas

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Dokumentai priimami ir informacija teikiama

  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105456
  el. p. doktorantura@vda.lt

  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)