• Naujienlaiškis
 • Spalio 26 d., 14.00 val., prof. Felikso Daukanto aud. / 112 aud.  (Maironio g. 3, Vilnius)

  Menotyros doktorantė IEVA MAZŪRAITĖ-NOVICKIENĖ gins disertaciją tema

  „Medijos sampratos kaitos problema sovietinėje Lietuvos fotografijoje“ Menotyra 03 H, Meno istorija H 310

  Institucija, kurioje parengta disertacija:
  Vilniaus dailės akademija

  Mokslinė vadovė
  Doc. dr. Agnė Narušytė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra, 03H

  Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje

  Pirmininkė
  Dr. Erika Grigoravičienė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H

  Nariai:
  Doc. dr. Linara Dovydaitytė – Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)
  Prof. dr. Peeter Linnap – Tartu meno koledžas (Taikomųjų mokslų universitetas), humanitariniai mokslai, filosofija 01H)
  Dr. Margarita Matulytė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)
  Doc. dr. Tomas Pabedinskas – Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, menotyra 03H)

  Su disertacija galima susipažinti Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.

  Naudojama fotografija: Algirdas Šeškus. Be pavadinimo, 1975, iš: Algirdas Šeškus. Meilės lyrika. 169 nuotraukos. 1975 –1983, Vilnius, 2011.

  Anotacija

  Disertacijoje iškeliama fotografijos sampratos kaitos problema sovietinėje Lietuvoje. Darbe nagrinėjama fotografijos idėjų istorija, analizuojama menininkų savivoka jų kūrybos terpės atžvilgiu. Tiriami ir lyginami 7-o ir 9–10-o dešimtmečių fotografijos diskursai, ieškant paralelių su Vakaruose dominavusiomis modernaus ir postmodernaus fotografinio mąstymo paradigmomis. Siekiant pažinti, kaip vienu ar kitu laiku buvo suvokiama fotografija ir kokiais kriterijais buvo apibrėžiama jos meninė vertė, aiškinamasi ir to meto kūrybos vertintojų – kritikų, ekspertų, taip pat ir suvokėjų vaidmuo.

  Šis darbas – tai pirma sistemiška ir nuosekli XX a. antroje pusėje Lietuvoje susiformavusių fotografijos sampratų ir jų kaitos priežasčių analizė. Disertacijoje atskleidžiamos iki šiol nenagrinėtos 9–10-ame dešimtmetyje subrendusios meninės problemos – fotografijos savistaba, teatrališkumo ir antiteatrališkumo nuostatos. Darbe nustatyti sovietmečio Lietuvos fotografijoje vykę reikšmingi mąstymo pokyčiai, aptikti sąlyčio taškai su Vakarų fotografijos teorijos ir praktikos raida. Paaiškintas šia medija kūrusių menininkų atsivėrimas kitoms vizualaus meno praktikoms.

  Abstract

  THE PROBLEM OF MEDIA CONCEPT CHANGE IN SOVIET LITHUANIAN PHOTOGRAPHY

  The aspect of change of media concept that occurred in soviet Lithuania is raised in the dissertation. The thesis focuses on the history of ideas in photography, and the change of artistic approach to the media. The study analyses, compares the photographic discourse in 1960s and in 1980s-1990s, and searches for parallels with the modern and postmodern photographic thought paradigms prevalent in the Western world. In order to understand the perception of photography at any given period and to find out the criteria used to define the artistic value thereof, research as well takes into account the assessors of the creative works of the time, namely - critics, experts, and the role of the addressee.

  The dissertation provides the first systematic and consistent analysis of photographic concepts formed in Lithuanian in the second half of the 20th century and the reasons of change thereof. The thesis reveals previously unaddressed artistic problems such as self-reflection of photography, contradiction of theatricality and anti-theatricality. The thesis demonstrates significant changes of thinking that took place in the photography of Soviet Lithuania, discovers points of contact with the development of Western photographic theory and practise. The study explains the move of this media’s artists towards other visual art practices.