Aukštųjų studijų fakultetas

Priėmimas į nuolatines Menotyros krypties doktorantūros studijas 2016 m. 

Vilniaus dailės akademija kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu (LKTI) skelbia priėmimą į menotyros krypties nuolatines studijas (03 H) (4 valstybės finansuojamos vietos: 2 – VDA, 2 – LKTI).

Į doktorantūros studijas priimami asmenys, turintys magistro laipsnį arba jį atitinkančią aukštojo universitetinio mokslo kvalifikaciją.

Priėmimo datos ir terminai

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimo registracija

birželio 20–23 d. 9–17 val.,
Doktorantūros skyrius,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.

Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 30 d., 10 val., 102 aud.,
Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 30 d., 17 val.
Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas liepos 1–7 d., 9–12 val. (liepos 6 d. apeliacijos nepriimamos)
Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 8 d., 15 val.

Atrankos kriterijai, papildomi balai

Magistro baigiamojo darbo pažymys, mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbis, publikacijų ir mokslinių publikacijų aptarimo pažymys.

Konkursinio balo formulė

Konkursinis balas susideda iš magistro baigiamojo darbo (Mbp), mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio .

Ʃ - konkursinis balas
Ʃ = 0,3Mbp + 0,4Mtp + 0,15Pk + 0,15 Mpb

Konkursinio balo sandara

Konkursinė komisija taikydama dešimtbalę sistemą įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, pasirinktos mokslinės problemos pristatymą žodžiu. Konkursinį balą sudaro pokalbio metu išryškėjusio tinkamumo moksliniam darbui, projekto, kandidato pateiktų publikacijų ir magistro baigiamojo darbo įvertinimų dešimtbalėje sistemoje vidurkis. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas.

Reikalingi dokumentai

Prašymas Rektoriaus vardu
• Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.
• Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2016 m.
• Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų) spausdintas ir skaitmeniniu formatu. Projektas turi būti priskirtas tam tikrai tematikai (tematikų ir galimų vadovų sąrašas)
• Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV) spausdintas ir skaitmeniniu formatu
• Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
• Paso 33 puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
• Stojimo įmokos kvitas

Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
kodas 111950439;
gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
banko kodas – 73000;
mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
suma skaičiais – 30 Eur;
būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

Informacija teikiama

Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
tel. (8–5) 2105 456
el. p. doktorantura@vda.lt
Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)

Saltoniškių g. 58 – 215, Vilnius
tel. (8–5) 2 751898
el. p. lkti@lkti.lt