• Naujienlaiškis
 • Aukštųjų studijų fakultetas

  Priėmimas į Menotyros krypties konkursinės doktorantūros vietą (1 vieta)

  Skelbiamas priėmimas į menotyros krypties konkursinės doktorantūros vietą, finansuojamą Lietuvos mokslo tarybos projekto „Doktorantūros studijų plėtra“ lėšomis.

  Projektas (Nr.09.3.3-ESFA-V-711-01-0001) „Doktorantūros studijų plėtra“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos investicijų fondų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę 09.3.3-ESFA-V-711 „Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

  Tematika
  "Posovietinės erdvės naratyvinis kinas: tarp meno ir vizualinės antropologijos"

  Vadovas
  doc. dr. Nerijus Milerius

  Priėmimo datos ir terminai

  Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas birželio 20–23 d. 9–17 val.,
  Doktorantūros skyrius,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Priėmimo komisijos posėdis, dalyvaujant stojantiesiems birželio 29 d., 10 val., 102 aud.,
  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), Vilnius.
  Kviečiamųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas birželio 29 d., 17 val.
  Apeliacijų priėmimas ir išnagrinėjimas birželio 30 - liepos 4 d., 9–12 val.
  Priimtųjų į doktorantūros studijas sąrašo skelbimas (VDA, Malūnų g. 3, Vilnius) liepos 5 d., 15 val.

  Atrankos kriterijai, papildomi balai

  Mokslinio tyrimo projekto įvertinimas, pokalbis, publikacijų ir mokslinių publikacijų aptarimo pažymys.

  Konkursinio balo formulė

  Konkursinis balas susideda iš mokslinio tyrimo projekto (Mtp), pokalbio (Pk), publikacijų (Mpb) įvertinimų vidurkio.

  Ʃ - Konkursinis balas
  Ʃ = 0,4Mtp + 0,4Pk + 0,2Mpb

  Konkursinio balo sandara

  Konkursinė komisija taikydama dešimtbalę sistemą įvertina kandidato pateiktą medžiagą: mokslinio tyrimo projektą, publikacijas, pasirinktos mokslinės problemos pristatymą žodžiu. Konkursinį balą sudaro pokalbio metu išryškėjusio tinkamumo moksliniam darbui, projekto, kandidato pateiktų publikacijų įvertinimų dešimtbalėje sistemoje vidurkis. Jei kandidatai, surenka vienodą konkursinį balą, teikiant pirmenybę atsižvelgiama į pateiktas rekomendacijas.

  Reikalingi dokumentai

  • Prašymas Rektoriaus vardu
  • Diplomo ir jo priedėlio kopija. Jeigu išsilavinimas įgytas užsienio aukštojoje mokykloje, su diplomo ir jo priedėlio kopija reikia pateikti Studijų kokybės vertinimo centro išduotą pažymą apie užsienyje įgyto aukštojo mokslo kvalifikacijos pripažinimą.
  • Dviejų mokslininkų rekomendacijos (humanitarinių mokslų srities) 2017 m.
  • Mokslinio tyrimo projektas (apie 40 000 spaudos ženklų) spausdintas ir skaitmeniniu formatu. 
  • Kūrybinės ir mokslinės veiklos aprašymas (CV) spausdintas ir skaitmeniniu formatu
  • Mokslinių ir kitų publikacijų sąrašas ir mokslinių publikacijų kopijos
  • Paso 33 puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Stojimo įmokos kvitas

  Stojamoji studijų įmoka, sąskaitos rekvizitai

  gavėjas – Vilniaus dailės akademija;
  kodas 111950439;
  gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“;
  sąskaita LT 44 7300 0100 0245 5498;
  banko kodas – 73000;
  SWIFT: HABALT22;
  mokėtojo kodo skiltyje įrašomas stojančiojo asmens kodas;
  suma skaičiais – 30 Eur;
  būtina nurodyti mokesčio pavadinimą – „stojančiojo vardas pavardė stojamoji įmoka į doktorantūrą“. 

  Stojamųjų studijų įmoka, įmokėta ne į VDA sąskaitą, neįskaitoma ir prašymas nenagrinėjamas. Atsiimant dokumentus, įmokėta studijų įmoka negrąžinama.

  Informacija teikiama

  Malūnų g. 3 (VDA C1 pastatas), antras aukštas, Vilnius.
  tel. (8–5) 2105 456
  el. p. doktorantura@vda.lt
  Priėmimo laikas darbo dienomis nuo 9 iki 17  val. (12-13 val. pietų pertrauka)