Meno doktorantūra

Dailės kryptis

Dizaino kryptis

Menotyros doktorantūra

Menotyra

 

Doktorantūros programos tikslas

parengti dailininką tyrėją, gebantį kūrybinę veiklą jungti su savarankiškais tyrimais ir galintį dalyvauti aukštųjų mokyklų pedagoginėje veikloje; gebantį inicijuoti ir įgyvendinti meninį tyrimą, praplečiantį vizualiųjų menų srities žinias ir suvokimą, turintį pakankamus verslumo įgūdžius, įgalinančius efektyviai dalyvauti kūrybinių ir kultūrinių industrijų srityje.

Doktorantūros programos siekiniai

doktorantas turi siekti meninės brandos, savarankiškai, sistemiškai ir kritiškai taikyti meninio/mokslinio tyrimo metodus, atlikti meninius/mokslinius tyrimus, gebėti pristatyti savo tyrimus ir kūrybą meno, mokslo bendruomenei ir visuomenei. Doktorantūros laikotarpiu doktorantas vykdydamas studijų programą ir rengdamas meno projektą turi įgyti savo srities žinių ir išsiugdyti kryptingų profesinių bei specialių perkeliamųjų gebėjimų. Doktorantūros metu parengtas meno projektas turi atitikti doktorantūros nuostatuose ir reglamente nustatytus kriterijus.