• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Kompozicijos pagrindai ir mados iliustracija kostiumo dizaine


  Programos rengėjas(-a)

  VDA Kostiumo dizaino  katedros profesorė Danguolė Brogienė

  Vieta ir laikas

  susitikimai vyksta šeštadieniais nuo 10 iki 13 val. Maironio g. 3, 212 auditorijoje, VDA, D korpuse („Titanikas“)

  Dėstytojai

  prof. D. Brogienė
  kostiumo dizaino magistras T. Baranauskas
  stilistė A. Jablonskytė
  lekt. G. Snukiškytė


   

  Reikalingos kūrybos priemonės

  • A4/A2 storesnis piešimo ir akvarelės popierius
  • paprasti įvairių kietumų grafito pieštukai
  • spalvoti pieštukai (gali būti akvareliniai – geriau dengiasi)
  • akvarelė
  • įvairių storių teptukai
  • įvairūs markeriai, flomasteriai
  • achromatinės grafinės priemonės (anglis, pastelė, kreidelės, tušas ir pan.)
  • audinys maketavimui
  • įvairios koliažui reikalingos priemonės( popierius, audinių atraižėlės ir kt.)

  Programos anotacija

  Programa yra sudaryta vieneriems mokslo metams. Ji yra skirta pasiruošti stojamiesiems egzaminams.  Mokiniai bus supažindinti su specialybe. Bus padedama jiems įgyti reikiamų komponavimo, piešimo, eskizavimo, analizavimo, kompozicijos pagrindų, modeliavimo pagrindų, šiek tiek konstravimo, siuvimo ir kt. įgūdžių. Šioje kostiumo projektavimo kompozicijos programoje  yra integruojami mados  piešimo, kompozicijos, spalvotyros, mados objektų kūrimo pagrindai, grupinis darbas, gilinamasi į mados stiliaus analizę, šiuolaikines tendencijas. Didžioji praktinių užduočių dalis bus atliekama užsiėmimų metu. Mokslo metų pabaigoje bus padedama suformuoti darbų katalogą.

  Užsiėmimuose bus mokoma linijos, taško, dėmės kompozicijų kūrimo plokštumoje. Toliau mokomasi kurti kostiumo modelius ant žmogaus figūros, naudoti sukurtas ornamentines kompozicijas modeliuose, tūrinėse formose,  maketuoti muliažo būdu ir t.t. Programos vykdymo metu bus analizuojama teoriškai kostiumo dizaino įvairūs stiliai bei, kaip šiandieną rengtis stilingai, patarimai. Lygiagrečiai bus mokoma mados piešimo. Bus lavinami eskizavimo įgūdžiai. Gilinamasi į kostiumo dizaino perspektyvinį figūros vaizdavimą, teisingą žmogaus figūros sustatymą. Bus mokoma, pasitelkiant įvairias grafines priemones kurti mados piešinį, vaizduoti įvairius audinius, atskleisti jų medžiagiškumą, faktūrų įvairumą. Mokslo metų eigoje bus supažindinama su esminiais spalvotyros principais, spalvų harmonija, spalvų derinimo schemomis ir t.t. Tai padės ugdyti spalvinę klausą ir atlikti kompozicijos užduotis plokštumoje ir tūryje. Mokslo metų eigoje bus rengiamos klauzūros, jų rezultatų pristatinėjimas ir aptarimas bendrai ir individualiai.


  Programos tikslas

  Supažindinti su Kostiumo dizaino specialybe, padėti pasiruošti stojamiesiems egzaminams.


  Programos uždaviniai

  1. Padėti suprasti, analizuoti, palyginti esminius kostiumo kompozicijos komponavimo principus.
  2. Padėti atpažinti, identifikuoti, apibūdinti skirtingus mados stilistinius bruožus, žinomus  mados dizainerių darbus ir kt.
  3. Padėti sukurti linijos, taško, dėmės kompozicijas plokštumoje savomis raiškos priemonėmis.
  4. Padėti išmokti pritaikyti ir panaudoti esminius kompozicijos komponavimo principus, teorines žinias ir plokštuminio vaizdavimo technikas, atliekant užduotis.
  5. Padėti išmokti sukurti, vystyti, projektuoti, piešti ir komponuoti pagal užduotį:
   atlikti plokščias, tūrines formas, jų harmoningus santykius;
   suteikti joms visumą, mokėjimą išryškinti kompozicijos centrą;
   surasti formų tarpusavio priklausomybę, sukurti regimąją kompozicijos elementų pusiausvyrą;
   išryškinti kompozicijos elementų dydžio santykį vieno su kitu bei su plokštuma;
   organizuoti kompozicijos elementų grupes įvairiose ritminėse eilėse;
   kostiumo kompozicijose panaudoti kontrasto, niuanso, statikos, dinamikos elementus;
   sukurti estetišką formą;
   kūrybiškai panaudoti asociacijos metodą, kuriant siluetus ant žmogaus figūros ir t.t.

  Programos turinys

  Įvadas (3 val.)
  Bendrosios kompozicijos pagrindai (21val.).
  Žmogaus figūros piešimo pagrindai.( 18val.)
  Kostiumo kompozicija. (21val.)
  Erdvinio modeliavimo pagrindai.( 18 val.)
  Mados stilių analizė (9 val.)
  Mados iliustracija (21val.)
  Maketavimas (12 val.)


  Užsiėmimo struktūra (trukmė – 3val.)

  • pasirinktos temos teorinis dėstymas
  • 10-15 min. greitas eskizavimas
  • individualus kūrybinis užduoties vystymas
  • darbų aptarimas

  Rudens semestras

  1. Kompozicijos pagrindai ( taškas, linija, dėmė plokštumoje, kuriant statiškas ir dinamiškas kompozicijas).
  2. Spalva kompozicijose.( Spalvų spektro ratas, achromatinės ir chromatinės spalvos, jų maišymas, kuriant spalvų harmoningus derinius, spalvų harmonizavimo principai ir deriniai).
  3. Žmogaus figūros piešimas
  4. Kostiumo kompozicija. Maketavimas.
  5. Mados stilių analizė.

  Pavasario semestras

  1. Bendrosios kompozicijos pagrindai ( statiškų ir dinamiškų kompozicijų kūrimas plokštumoje).
  2. Kostiumo kompozicija ( audinių vaizdavimas kostiume achromatinėmis ir chromatinėmis grafinėmis priemonėmis).
  3. Spalva ir kostiumas.
  4. Aprangos stiliai kostiume.
  5. Kostiumo vaizdavimas ant žmogaus figūros pagal duotą temą.

  Tikėtinos kompetencijos, kurias įgis programą baigęs asmuo

  • sugebėjimas atlikti plokščias, tūrines formas, jų harmoningus santykius;
  • sugebėjimas suteikti joms visumą, mokėjimą išryškinti kompozicijos centrą; sukurti regimąją kompozicijos elementų pusiausvyrą;
  • mokės išryškinti kompozicijos elementų dydžio santykį vieno su kitu bei su plokštuma;
  • sugebėjimą organizuoti kompozicijos elementų grupes įvairiose ritminėse eilėse;
  • mokės  kostiumo kompozicijose panaudoti kontrasto, niuanso, statikos, dinamikos elementus;
  • mokės sukurti estetišką formą ant žmogaus figūros;
  • sugebės paaiškinti ir pagrįsti savo sprendimą ir t.t.;
  • įsisavins pradinius įgūdžius vaizduojant ant žmogaus figūros drabužius;
  • įgis pradinius įgūdžius eskizuojant žmogaus figūrą;
  • susipažins  su esminiais spalvotyros principais ir mokės juos taikyti savo atliekamose užduotyse;
  • gebės sudaryti savo darbų katalogą.

  Mokymosi metodai

  Mokymasis vyks trijų valandų trukmės užsiėmimų metu. Pagrindiniai metodai bus teorinės dalyko paskaitos, kūrybinės pratybos, savarankiškas darbas, grupinis darbas, informacijos rinkimas, individualios konsultacijos, darbas namuose.
  Teorinė dalyko paskaita truks 0,5 val. Praktinių gebėjimų dalis truks 2 val.  Individualios konsultacijos truks 0,5 val. Darbas namuose bus skiriamas nespėjus atlikti užduoties užsiėmimo  metu.


  Vertinimo būdai

  Mokinių pasiekimų vertinimo kriterijai bus tiesiogiai susieti su tikslu ir uždaviniais. Vertinant bus atsižvelgiama į kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, užduoties keliamų reikalavimų įvykdymą, kūrybiškumą, estetiškumą ir kt.  Vertinant bus taikoma dešimties balų kriterinė skalė. Mokinys mokysis pristatyti savo darbą, įsivertinti. Bus rengiami bendri darbų aptarimai.


  Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės

  Teorinė dalis bus dėstoma pasitelkiant vaizdo projektorių ir literatūrą. Praktinių gebėjimų dalis vyks pasitelkiant skirtingas vizualinės raiškos priemones, skaitmenines technologijas, modeliavimo ir maketavimo medžiagas ir saugos reikalavimus atitinkančias priemones.