• Naujienlaiškis
 • Atviroji dailės, dizaino ir architektūros mokykla

  Kompozicijos bei grafikos pagrindai


  Dėstytoja

  Irma Balakauskaitė
  Tel.: 8 69251927
  irmabarbora@yahoo.com

  Vieta ir laikas

  Susitikimai vyksta: Maironio g. 6 (Senieji rūmai), 123 kab. (VDA, A korpusas).
  Susitikimų laikas: 1 kartą per savaitę, šeštadieniais nuo 12:00 iki 15:00 val.
  Bendravimo kalbos: lietuvių, anglų, rusų.


  Anotacija

  Programa skirta norintiems įgyti bendrų kompozicijos žinių bei susipažinti su grafikos meno specifika.

  Kursas užtikrina pakankamą teorinį pagrindą, būtiną sėkmingam tobulėjimui savarankiškoje kūryboje.

  Kurso programa parengta kaip nuosekli sistema, vedanti į bendrą kompozicijos principų suvokimą. Praktinė veiklos dalis nukreipta į nuoseklų būtinų komponavimo metodų  įvaldymą bei vizualinės raiškos galimybių pažinimą per eksperimentinę kūrybinę veiklą, orientuotą į grafikos meno specifiką.

  Kurso eigoje 1/5 užsiėmimų laiko bus skirta teorijai bei praktinėms pratyboms, 1/5 - kūrybinėms užduotims vykdyti. Po kiekvieno užsiėmimo bus skiriamos namų darbų užduotys; tikimasi, jog kurso dalyviai jų vykdymui skirs 3 val. per savaitę.

   


   

  Programos tikslai ir numatomi gebėjimai

  Praktinio kūrybinio darbo procese supažindinti su bendraisiais vizualinės kalbos principais, psichologiniais vaizdo suvokimo mechanizmais bei formaliosios kompozicijos kūrimo būdais, vaizdo harmonizavimo komponentėmis; supažindinti su grafikos meno specifika, mokomosiomis bei tradicinėmis grafikos technikomis, bendraisiais koloristikos principais.

  Programos dalyviai išmoks analizuoti savo bei kitų autorių darbus kompozicijos požiūriu;  įgis gerus individualios meninės raiškos pagrindus savo idėjoms realizuoti; bus supažindinti su kai kuriomis grafikos technikomis, gebės jas skirti bei naudoti savarankiškame kūrybiniame darbe.


  Darbo formatas

  Užsiėmimo (4 akademinių valandų) darbo planas:

  1 val. Savarankiškų darbų analizė/ bendras aptarimas. Naujos temos pristatymas ir teorinis įvadas.
  2 val. Praktinės pratybos.
  3 val. Praktinės pratybos.
  4 val. Pratybų rezultatų aptarimas, savarankiškų namų darbų užduoties paskelbimas/aptarimas, ateinančio užsiėmimo priemonių bei proceso aptraimas.


  Temos

  1. Vizualinės kalba. Kūrybinio mąstymo atskleidimo praktikos. Grafika: specifika bei raida

  • Vizualinės bei verbalinės informacijos suvokimo principų analalizė - prasmės kalboje ir vaizde.
  • Psichologinis vaizdo suvokimas. Piešinys kaip vizualinis tekstas;
  • Intuityvioji "logika". Intuityvaus piešimo praktikos;
  • Idėja ir jos nešėjai. Intuityvūs analoginiai piešiniai, jų verbalinė analizė;
  • Pagrindinės vaizdo išraiškos priemonės. Linijonio, taškinio bei plokštuminio vaizdavimo galimybių studijos.
  • Grafika: termino apibrėžimas, istorinis raidos kontekstas, tradicinės grafikos technikos.
  • Piešimo technikos ir fratažas.

  2. Kompozicija. Formalioji kompozicija - termino apibrėžimas, formaliosios loginės kompozicijos kūrimo principai

  • Kompazicijos termino apibrėžimas. Kompozicijos rūšys bei formos;
  • Plokštuminės kompozicijos tipai bei formos. Kompozicijos transformacivimo principai, kūrybinis ieškojimas eskizuojant;
  • "Paveikslo kvadratūros" metodas;
  • Forma ir formatas. Simetrija - asimetrija. Kompozicinė pauzė. Fragmetas;
  • Piešimo technikos ir koliažas.

  3. Spalva. Spalvų klasifikacija. Koloritas

  • Spalvų klasifikacija. Koloritas - termino apibrėžimas;
  • Kontrastas - niuansas. Akcentas. Faktūra;
  • Spalvų simbolika bei psichofiziologinis poveikis;
  • Achromatinis koloritas. Monochromija;
  • Tušas, akvarelės technika.

  4. Kompozicijos harmonizavimo dedamosios. Statika - dinamika. Ritmas

  •  Kompozicinės dominantės;
  • Kompozicinės vienybės dėsnis: visuma, priklausomybė, savastis;
  • Metrinis ir ritminis kompozicijos konstravimas. Sinkopė;
  • Formos ir spalvos ritminė dinamika kompozicijoje;
  • Statinės ir dinaminės kompozicijos kūrimo praktikos.
  • Kontrastingų bei  artimų spalvų koloritas.
  • Netiražuojamos grafikos technikos: monotipija, moliotipija, kolografija.

  5. Konstrukcija ir proporcijos. Apimtis ir erdvė

  • Regėjimas ir percepcija. Pastabumą lavinančios praktikos. Vizavimas;
  • Bendroji masė. Kompozicinio elemento ir bendros masės santykis/ priklausomybė. Bendroji forma. "Neigiami" plotai;
  • Formų geometrija. Geometrinių kūnų konstravimo taisyklės. Konstruktyvinės kompozicijos kūrimas, remiantis įsivaizdavimu;
  • Proporcijos. Detalė ir mastelis.
  • Iškiliosios spaudos technikos: lino raižinys, ksilografija.

  6. Perspektyva ir šviesotamsa

  • 4 erdvinės iliuzijos perteikimo paveiksle būdai;
  • Linijinės perspektyvos kūrimo principai. Horizonto linija. 5 požiūrio taškai linijinėje perspektyvoje. Rakursas;
  • Šviesotamsos rūšys. Šviesa, šešėlis, ažūras - kontražūras, pozityvas - negatyvas, siluetas, reljefas;
  • Prisodrinimo sistema tononėje ir spalvinėje perspektyvoje. Polichrominis koloritas;
  • Mišrios grafikos technikos. Reljefinė spauda.

  7. Natūros transformacija. Vaizdavimo būdai

  • Pastatyminės kompozicijos kūrimo principai. Natiurmortas;
  • Natūra, transformacija , abstrakcija, fragmentas, ženklas, piktograma;
  • Stilius ir stilizacija. Stilizavimo principai. Natiurmorto transformacija: nuo konstrukcijos iki objekto;
  • Simbolis ir ženklas. Ženklo kūrimo praktikos. Natiurmorto transformacija: iš vaizdo į ženklą. Ex libris;
  • Tradicinės giliaspaudės technikos: sausa adata, ofortas, akvatinta, mecotinta.

  8.  Tekstas kaip grafinė dėmė. Vizualinė citata

  • Vaizdo ir teksto santykis grafikoje. Šriftas;
  • Iliustracija ir iliustratyvumas;
  • Tekstas, metafora, replika, citata šiuolaikiniame vaizduojamajame mene;
  • Kurso apibendrinimas - savarankiškas baigiamasis darbas, pasirinktomis grafikos technikomis.